مارا دنبال کنید:

نشانه های سرطان پستان، این 6 نشانه را بشناسید

بشناسید و اقدام کنید
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری

برای بسیاری ازافراد اولین نشانه ی سرطان سینه توموراست.هرچند نشانه های سرطان سینه میتوانند ازغده ها تانشانه های نا واضحی چون تغییرات پوستی متفاوت و گسترده باشند .اگر چه بسیار حیاتی است که درمورد آن هرچه زودتر با پزشک خود مشورت نمایید .سرطان سینه باید سریعا تشخیص داده و درمان شود.برای افرادی که به تازگی مبتلا شده اند این بهترین راهکار برای درمان است.سرطان سینه ای که ازقبل در دیگراعضا پخش شده باشد به سرطان سینه پیشرفته معروف است.ابتلا به بیماری این اجازه رامی دهد که بتوان درموردآن بحث کرد و برای روش درمان مناسب برنامه ریزی نمود که درنهایت بتوان نتیجه ی خوبی برای بیماررقم زد.وقتی بحث سرطان پیش می آید زمان اهمیت می یابد. نشانه های سرطان سینه را شناخته وسریعا اقدام کنید.

برای بسیاری ازافراد اولین نشانه ی سرطان سینه توموراست.هرچند نشانه های سرطان سینه میتوانند ازغده ها تانشانه های نا واضحی چون تغییرات پوستی متفاوت و گسترده باشند .اگر چه بسیار حیاتی است که درمورد آن هرچه زودتر با پزشک خود مشورت نمایید .سرطان سینه باید سریعا تشخیص داده و درمان شود.برای افرادی که به تازگی مبتلا شده اند این بهترین راهکار برای درمان است.سرطان سینه ای که ازقبل در دیگراعضا پخش شده باشد به سرطان سینه پیشرفته معروف است.ابتلا به بیماری این اجازه رامی دهد که بتوان درموردآن بحث کرد و برای روش درمان مناسب برنامه ریزی نمود که درنهایت بتوان نتیجه ی خوبی برای بیماررقم زد.وقتی بحث سرطان پیش می آید زمان اهمیت می یابد. نشانه های سرطان سینه را شناخته وسریعا اقدام کنید.

برای بسیاری ازافراد اولین نشانه ی سرطان سینه توموراست.هرچند نشانه های سرطان سینه میتوانند ازغده ها تانشانه های نا واضحی چون تغییرات پوستی متفاوت و گسترده باشند .اگر چه بسیار حیاتی است که درمورد آن هرچه زودتر با پزشک خود مشورت نمایید .سرطان سینه باید سریعا تشخیص داده و درمان شود.برای افرادی که به تازگی مبتلا شده اند این بهترین راهکار برای درمان است.سرطان سینه ای که ازقبل در دیگراعضا پخش شده باشد به سرطان سینه پیشرفته معروف است.ابتلا به بیماری این اجازه رامی دهد که بتوان درموردآن بحث کرد و برای روش درمان مناسب برنامه ریزی نمود که درنهایت بتوان نتیجه ی خوبی برای بیماررقم زد.وقتی بحث سرطان پیش می آید زمان اهمیت می یابد. نشانه های سرطان سینه را شناخته وسریعا اقدام کنید.

1- تغییردربافت پوست سینه(چروکیدگی)
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری

این می تواندبه معنای وجودیک غده درسینه باشدکه باعث کوتاه شدن بافت های فیبری شده که بافت پوست رابه داخل کشیده وایجادظاهری چروکیده میکند.گودرفتن پوست می تواندنشانه ی این باشدکه عروق لنفاوی که باعث ازبین بردن مواداضافی دربدن می شوند بسته شده اند,این موضوع باعث التهاب وتورم سینه شده,ناحیه ی وسیعی گود می شودمانندپوست پرتغال که علائم نوعی ازسرطان به نام سرطان التهابی می باشد.

این می تواندبه معنای وجودیک غده درسینه باشدکه باعث کوتاه شدن بافت های فیبری شده که بافت پوست رابه داخل کشیده وایجادظاهری چروکیده میکند.گودرفتن پوست می تواندنشانه ی این باشدکه عروق لنفاوی که باعث ازبین بردن مواداضافی دربدن می شوند بسته شده اند,این موضوع باعث التهاب وتورم سینه شده,ناحیه ی وسیعی گود می شودمانندپوست پرتغال که علائم نوعی ازسرطان به نام سرطان التهابی می باشد.

این می تواندبه معنای وجودیک غده درسینه باشدکه باعث کوتاه شدن بافت های فیبری شده که بافت پوست رابه داخل کشیده وایجادظاهری چروکیده میکند.گودرفتن پوست می تواندنشانه ی این باشدکه عروق لنفاوی که باعث ازبین بردن مواداضافی دربدن می شوند بسته شده اند,این موضوع باعث التهاب وتورم سینه شده,ناحیه ی وسیعی گود می شودمانندپوست پرتغال که علائم نوعی ازسرطان به نام سرطان التهابی می باشد.

1- تغییردربافت پوست سینه(چروکیدگی)
2-ضخیم شدن بافت سینه
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری

نشانه ای ازوجود توبول های غدد مترشحه شیر بوده یا نشانه ای دیگر که,کانال کوچک درون سینه به نام عروق لنفاوی بسته شده است.

نشانه ای ازوجود توبول های غدد مترشحه شیر بوده یا نشانه ای دیگر که,کانال کوچک درون سینه به نام عروق لنفاوی بسته شده است.

نشانه ای ازوجود توبول های غدد مترشحه شیر بوده یا نشانه ای دیگر که,کانال کوچک درون سینه به نام عروق لنفاوی بسته شده است.

2-ضخیم شدن بافت سینه
3- قرمزی نوک سینه یا اطراف آن
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری

یک نشانه ی نادر سرطان سینه است که به بیماری پاژه معروف است وعلت آن نامشخص است.این بیماری ایجادنوعی کهیردرنوک سینه می کند.

یک نشانه ی نادر سرطان سینه است که به بیماری پاژه معروف است وعلت آن نامشخص است.این بیماری ایجادنوعی کهیردرنوک سینه می کند.

یک نشانه ی نادر سرطان سینه است که به بیماری پاژه معروف است وعلت آن نامشخص است.این بیماری ایجادنوعی کهیردرنوک سینه می کند.

3- قرمزی نوک سینه یا اطراف آن
4-ترشحات خودبه خودی مانند خون یا چرک
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری

ترشحات خودبه خودی مانند خون یا چرک غیرمعمول از نوک سینه (بدون فشار دادن ) می تواند مطرح کننده ی درگیر شدن داکت های کوچک هدایت کننده ی شیر در پشت نیپل باشد.

ترشحات خودبه خودی مانند خون یا چرک غیرمعمول از نوک سینه (بدون فشار دادن ) می تواند مطرح کننده ی درگیر شدن داکت های کوچک هدایت کننده ی شیر در پشت نیپل باشد.

ترشحات خودبه خودی مانند خون یا چرک غیرمعمول از نوک سینه (بدون فشار دادن ) می تواند مطرح کننده ی درگیر شدن داکت های کوچک هدایت کننده ی شیر در پشت نیپل باشد.

4-ترشحات خودبه خودی مانند خون یا چرک
5-رگ های قابل مشاهده
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری

نشان دهنده ی انسداد در رگ های خونی که ممکن است ازطریق یک تومور ایجاد شده باشد که می تواند رشد تومور را به دنبال داشته باشد.

نشان دهنده ی انسداد در رگ های خونی که ممکن است ازطریق یک تومور ایجاد شده باشد که می تواند رشد تومور را به دنبال داشته باشد.

نشان دهنده ی انسداد در رگ های خونی که ممکن است ازطریق یک تومور ایجاد شده باشد که می تواند رشد تومور را به دنبال داشته باشد.

5- رگ های قابل مشاهده
6-تورم زیربغل
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری

این علامت می تواند یک تومور درغدد لنفاوی زیر بغل باشد . بعضی اوقات تشخیص این تومور می تواند راحت تر از وقتی باشد که درون سینه است.

این علامت می تواند یک تومور درغدد لنفاوی زیر بغل باشد . بعضی اوقات تشخیص این تومور می تواند راحت تر از وقتی باشد که درون سینه است.

این علامت می تواند یک تومور درغدد لنفاوی زیر بغل باشد . بعضی اوقات تشخیص این تومور می تواند راحت تر از وقتی باشد که درون سینه است.

6- تورم زیر بغل
خودآزمایی سینه ها
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری

تست کردن سینه ها به طور متداول و با دانش ازعلائم سرطان سینه وصحبت با پزشک درصورت مشاهده مورد مشکوک, بسیارضروری است .علتش هم آن است که تشخیص به موقع ودرمان سرطان سینه درمقابله باآن بسیارمفید است.

تست کردن سینه ها به طور متداول و با دانش ازعلائم سرطان سینه وصحبت با پزشک درصورت مشاهده مورد مشکوک, بسیارضروری است .علتش هم آن است که تشخیص به موقع ودرمان سرطان سینه درمقابله باآن بسیارمفید است.

تست کردن سینه ها به طور متداول و با دانش ازعلائم سرطان سینه وصحبت با پزشک درصورت مشاهده مورد مشکوک, بسیارضروری است .علتش هم آن است که تشخیص به موقع ودرمان سرطان سینه درمقابله باآن بسیارمفید است.

خودآزمایی سینه ها
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری
این علائم زیررابه خاطرداشته باشید

1-ظاهر پوست : شبیه پوست پرتغال , زیادشدن رگ ها
2-تغییرات نوک سینه : کهیر , قرمزی دور سینه , فرورفتگی نوک سینه
3-ضخیم شدن بافت : توده ای داخل سینه یا زیر بغل , افزایش ضخامت بافت سینه

1-ظاهر پوست : شبیه پوست پرتغال , زیادشدن رگ ها
2-تغییرات نوک سینه : کهیر , قرمزی دور سینه , فرورفتگی نوک سینه
3-ضخیم شدن بافت : توده ای داخل سینه یا زیر بغل , افزایش ضخامت بافت سینه

1-ظاهر پوست : شبیه پوست پرتغال , زیادشدن رگ ها
2-تغییرات نوک سینه : کهیر , قرمزی دور سینه , فرورفتگی نوک سینه
3-ضخیم شدن بافت : توده ای داخل سینه یا زیر بغل , افزایش ضخامت بافت سینه

آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگریآزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگریآزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگریآزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری
آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
دکمه Enter را بزنید
دکمه Enter را بزنید