مارا دنبال کنید:

تست لیست (324)

Lower Respiratory Tract Smear&Culture

اسمیر و کشت مجاری تحتانی تنفسی، اسمیر و کشت دستگاه تنفسی تحتانی، کشت باکتریهای هوازی ریوی، کشت و اسمیر خلط Sputum Smear&Culture/ Endotracheal Smear&culture/ Bronchoalveolar Lavage (BAL)/ Transtracheal Aspirate (TTA). Aerobic Bacterial Culture/ Respiratory/ General Bacteria Culture/ Sputum
Subscribe to this RSS feed
دکمه Enter را بزنید
دکمه Enter را بزنید